online slots malaysia

پوستر درمان هدفمند و مدیریت شوک/ کاهش فشار خون و استفاده صحیح از داروهای وازوپرسور و اینوتروپ

25,000تومان

پوستری کاربردی برای بخش های ICU و هر مکان بالینی که امکانات پایش های همودینامیک پیشرفته وجود دارد.

همکاران عزیز به ویژه دوستان شاغل در بخش های مراقبت ویژه می توانید پوستر کاربردی درمان هدفمند شوک/ کاهش فشار خون و استفاده صحیح از داروهای وازوپرسور و اینوتروپ را دانلود فرمایند.

توضیحات

پوستر کاربردی درمان هدفمند شوک/ کاهش فشار خون و استفاده صحیح از داروهای وازوپرسور و اینوتروپ

TOP