online slots malaysia

کارگاه حمایت های حیاتی سطح 3 (Advance life Support)

این دوره با هدف آموزش مهارت های  پیشرفته حیات و كسب دانش و مهارت عملي در زمينه انجام کریکوتیروتومی،اکسيژناسيون و تهويه مکانيکی،پالس اکسیمتری و کاپنوگرافی، توراکوستومی سوزنی، دسترسی داخل استخوانی(IO)، اجرای پروتکل های درمانی آريتمی، تشخيص افتراقی،مراقبت های پس از ایست قلبی، احیاء در شرایط خاص، اجراء احياء اثربخش به صورت کار تيمی، مدیریت و نظارت بر عملیات احیاء وپر کردن فرم گزارش عملیات احیاء طراحی شده است.

 • اعضای هیئت علمی
 • فلوشیپ ها
 • دستیاران تخصصی
 • پزشکان عمومی
 • پرستاران اورژانس و مراقبت ویژه
 • انجام کریکوتیروتومی
 • توراکوستومی سوزنی
 • اکسيژناسيون و تهويه مکانيکی
 • پالس اکسیمتری و کاپنوگرافی
 • دسترسی داخل استخوانی(IO)
 • اجرای پروتکل های درمانی آريتمی
 • تشخيص افتراقی
 • مراقبت های پس از ایست قلبی
 • اجراء احياء اثربخش به صورت کار تيمی
 • مدیریت و نظارت بر عملیات احیاء
 • پر کردن فرم گزارش عملیات احیاء
 • نمایش فیلم
 • ایفای نقش
 • بیان سناریو
 • آموزش مشکل مدار
 • کار گروهی و انجام مهارت ها بر روی مانکن

مدت زمان دوره عملی همراه با شرایط ویژه 6 ساعت میباشد.

TOP