online slots malaysia

تازه های پرستاری مراقبت های قلبی (Cardiac Care Nursing Updates)

تازه های پرستاری مراقبت های قلبی (Cardiac Care Nursing Updates)
(بازآموزی دوره CCU ویژه پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های قلبی)

محتوی آموزشی و رئوس مطالب

 • مقدمه ای بر پرستاری مراقبت های قلبی، نقش و جایگاه حرفه ای پرستاران در بخش های CCU
 • ارزیابی سطح هوشیاری و معرفی انواع مقیاس های آن در CCU
 • ارزیابی و اداره راه هوایی در بیماران CCU
 • اکسیژن درمانی و روش های آن در CCU
 • تهويه مكانيكي (تهاجمی و غیر تهاجمی) در CCU
 • مراقبت از بیماران سندرم حاد کرونری(ACS)
 • مراقبت از بیماران با پرفشاری خون، شوک کاردیوژنیک و کاردیومیوپاتی
 • پالس اکسمیتری و کاپنوگرافی در بیمارانCCU
 • شناسایی دیس ریتمی های شایع و تفسیر نوار قلب درCCU
 • شناخت داروهای حیاتی و محاسبات دارویی شایع در CCU
 • پایش همودینامیک در بیماران CCU
TOP