online slots malaysia

کارگاه محدود سازی حرکات ستون مهره ها بیحرکت سازی اندامها و انتقال اصولی مصدومین

محتوی آموزشی و رئوس مطالب

 • محدود سازی حرکات ستون مهره ها
 • اهمیت محدود سازی حرکات ستون مهره ها
 • معیارهای بالینی محدود سازی حرکات ستون مهره ها
 • انواع کلار گردنی و روشهای بستن آن در وضعیتهای ایستاده، نشسته و خوابیده
 • خارج کردن کلاه ایمنی موتورسوار بایدها و نبایدها در صحنه
 • محدوسازی کل ستون مهره ها ، مانور غلتاندن در بیمار خوابیده
 • انواع و سایل و تجهیزات مورد استفاده در محدود سازی حرکات ستون مهره ها
 • رهاسازی مصدوم از وسیله نقلیه و در حالت نشسته، رها سازی سریع
 • محدود سازی ستون مهره ها در وضعیت ایستاده
 • استفاده از اسکوپ، تشک خلأ
 • بیحرکت سازی اندامها و لگن
 • موارد استفاده از آتل بندی و اهمیت بیحرکت سازی اندامها
 • آشنایی با انواع آتل
 • استفاده از باند سه گوش(sling & swathe)
 • استفاده از آتلهای سخت در شکستگی اندامهای فوقانی و تحتانی
 • استفاده از آتلهای نرم در شکستگی اندامهای فوقانی و تحتانی
 • بیحرکت سازی شکستگی لگن
 • استفاده از آتلهای کششی اندامهای تحتانی
 • استفاده از شلوار ضد شوک (PASG)
 • انتقال مصدوم
 • انواع روشهای انتقال اورژانسی، اضطراری و غیراضطراری
 • انواع تکنیک های انتقال و حمل بیماران
TOP