online slots malaysia

کارگاه ترياژ بيمارستاني به روش ESI

محتوی آموزشی و رئوس مطالب

  • تاريخچه ترياژ
  • انواع ترياژ و مقايسه انواع سيستم هاي ترياژ
  • معرفی ترياژ ESI و بررسي الگوريتم آن
  • بررسي انواع سطوح ترياژ ESI
  • نقش علايم حياتي در ترياژ ESI
  • ترياژ ESI در اورژانس هایاطفال/ زنان و زایمان/ چشم و روانپزشکی
  • معرفي سناريو
  • کار گروهی و تمرین عملی
TOP