online slots malaysia

کارگاه آموزشي مراقبت های پیشرفته تروما

محتوی آموزشی و رئوس مطالب

 • برخورد پیش بیمارستانی با تروما
 • ارزیابی اولیه ABCDE) تروما)
 • شرح حال و ارزیابی ثانویه
 • آسیبهای سر، صورت و گردن
 • آسیبهای قفسه سینه
 • آسیبهای شکم و لگن
 • آسیبهای ستون مهره ها
 • آسیبهای اندام
 • تروما و گروههای ویژه (کودکان، سالمندان و زنان باردار)
 • آسیب الکتریکی
 • سوختگی
 • سناریو و کار گروهی
 • انجام کار عملی
TOP