online slots malaysia

تازه های پرستاری مراقبت های ویژه (Critical Care Nursing Updates)

تازه های پرستاری مراقبت های ویژه (Critical Care Nursing Updates)
(بازآموزی دوره ICU ویژه پرستاران شاغل در بخش های ویژه)

محتوی آموزشی و رئوس مطالب

 • مقدمه ای بر پرستاری مراقبت های ویژه، نقش و جایگاه حرفه ای پرستاران در بخش های مختلف مراقبت ویژه بیمارستان ها
 • ارزیابی سطح هوشیاری و معرفی انواع مقیاس های آن در ICU
 • ارزیابی و اداره راه هوایی در بیماران ICU
 • اکسیژن درمانی و روش های آن در ICU
 • تهويه مكانيكي (تهاجمی و غیر تهاجمی) در ICU
 • تفسير گازهاي خون شریانی (ABG) در ICU
 • پالس اکسمیتری و کاپنوگرافی در بیمارانICU
 • پیشگیری و کنترل عفونت در ICU با تأکید بر نقش پرستاران
 • شناسایی دیس ریتمی های شایع و تفسیر نوار قلب درICU
 • شناخت داروهای حیاتی و محاسبات دارویی شایع در ICU
 • شناخت و بکارگیری انواع اسکورها در ICU
 • معرفی پروتکل های رایج در ICU
 • مراقبت های پرستاری استاندارد از بیماران تحت تهویه مکانیکی در ICU
TOP