online slots malaysia

اقدامات و روش های پیشگیری از عفونت های شایع بیمارستانی

محتوی آموزشی و رئوس مطالب

  • تعریف و بیان اهمیت عفونت های مرتبط با مراقبت های سلامت ( HAI)
  • تبیین زنجیره عفونت و اقدامات لازم برای شکستن اجزای آن
  • انواع عفونت های شایع مرتبط با مراقبت های سلامت در بیمارستان های کشور: تعاریف، آمار و اپیدمیولوژی و میکروارگانیزم های شایع
  • اقدامات و روش های پیشگیری از عفونت مجاری و دستگاه ادراری مرتبط با کاتتر ( CA-UTI)
  • اقدامات و روش های پیشگیری از عفونت جریان خون مرتبط با کاتترهای دسترسی عروقی ( CA-BSI)
  • اقدامات و روش های پیشگیری از انواع عفونت های محل جراحی ( SSI)
  • اقدامات و روش های پیشگیری از پنومونی اکتسابی از بیمارستان ( HAP) و پنومونی وابسته به ونتیلاتور ( VAP)
  • راه کارهای ساده جهت پیشگیری از مقاومت های آنتی بیوتیکی در بیمارستان ( AMR )
TOP